KUMMI- JA KOULUTYÖ UGANDASSA

World Shine Ministries -järjestön Rwentobon kristillinen koulu ja orpokoti

Pastori Medad Birungi ja hänen vaimonsa Connie Birungi saivat oman elämänkokemuksensa pohjalta halun auttaa haavoittuvassa asemassa olevia, usein orpoja lapsia ottamalla heitä ensin omaan kotiinsa. Myöhemmin, kun tila ei riittänyt, he perustivat tämän koulun ja sitä ylläpitävän yhteiskristillisen, voittoa tavoittelemattoman World Shine Ministries -järjestön. Sen näkynä on loistaa Kristuksen valoa kansakunnille ja rohkaista seurakuntia toimimaan sekä vanhurskauden että oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Järjestö tekee myös evankelioimis-, radio- ja nuorisotyötä sekä järjestää hengellisiä konferensseja ja lähetysmatkoja.

Rwentobo on hyvin köyhä alue Lounais-Ugandassa lähellä Ruandan rajaa. Alueella on paljon orpoja, köyhistä perheistä tulevia lapsia. Vain osa perheistä pystyy maksamaan koulumaksuja. Aina ei koulutusta pidetä vanhempien tai etäisempien huoltajien taholta kovin tärkeänäkään, varsinkaan tytöille, joita tarvitaan kotitöissä tai muuten työvoimana. Tytöt joutuvat myös usein varhain avioliittoon, jolloin perhe voi saada heistä myötäjäisiä.

WSM-järjestön keskeisenä työmuotona on Rwentobon kristillinen koulu, joka on kasvanut alun 126:sta oppilaasta nyt 2023 hyvin isoksi 720 oppilaan peruskouluksi ja lastentarhaksi, sekä orpokodiksi niille lapsille, joilla ei ole huoltajia. Vaikka yksityiset koulut ovat keskeinen osa Ugandan valtion koulutusjärjestelmää,  ne eivät saa valtiolta lainkaan taloudellista tukea toiminnalleen. Rwentobon kristillinen koulu on tällainen yksityiskoulu, jonka sen talous perustuu täysin joko huoltajien maksamiin lasten koulumaksuihin tai ulkopuoliseen tukeen.

Koulun voimavarana on kristillinen usko ja arvot sekä lapsista välittävä asenne, joilla lapsia kohdataan ja johon henkilökunta on hyvin sitoutunut. Rwentobon koulu on avoin uskonnollisesta tai muusta taustasta riippumatta kaikille perheille, jotka hyväksyvät koulun toiminnan näiden arvojen pohjalta ja haluavat tarjota lapsilleen laadukkaan koulutuksen. Koulutuksella on tärkeä merkitys myös koko yhteiskunnan hyvinvoinnin ja vakauden edistämisessä, varsinkin Ugandassa, jossa nykyään n. puolet väestöstä on alle 17-vuotiaita.

Koulu tukee yhtäläisesti sekä poikien että tyttöjen koulutusta. Näin kaikkien resurssit tulevat käyttöön tulevina vastuunkantajina yhteiskunnassa ja oppilaat voivat jo lapsesta alkaen  kasvaa luontevaan ja hyvään yhteistyöhön ja toistensa arvostamiseen. Koulu toimii myös opettajien perehdytyspaikkana siinä, miten kristilliset hyvät arvot ja usko voivat olla mukana koulun opetuksessa ja ihmissuhteissa ja miten lasten itseluottamusta ja kasvamista omien lahjojensa käyttöön voidaan tukea. Rwentobon koulusta valmistuneet oppilaat ovat olleet useana vuonna valtakunnallisissa peruskoulun päättökokeissa parhaimpien joukossa tuloksiltaan. Näin oli jopa pandemian aikana, kun ylin peruskoulun päättävä 7. luokka sai poikkeusluvalla opiskella muutaman kuukauden koulussa loppukoetta varten, mikä oli suuri ilonaihe myös koulun henkilökunnalle. Kouluviranomaisetkin ihmettelivät, miten köyhältä syrjäiseltä alueelta tulevat lapset saavat parempia arvosanoja kuin isojen kaupunkikoulujen oppilaat. Uskomme, että tämä on todistus rakastavasta ja rohkaisevasta, lapsiin uskovasta ilmapiiristä. Rwentobon koulussa huolehditaan myös kouluruokailusta  ja muista perustarpeista, mikä on välttämätöntä lapsen terveelle kehitykselle. Lapsille on suuri merkitys myös sillä, että kaukana pohjoisessa on aikuisia, jotka pitävät tärkeänä heidän koulutustaan ja uskovat heidän tulevaisuuteensa.

Kuva koulun ruokasalista

Muutamat Rataksen yksittäiset jäsenet tukivat aluksi peltikaton rakentamista koulun ruokasaliin, jotta sitä voitiin käyttää monitoimitilana sadeaikanakin mm. oppilaiden vanhemmille ja kyläläisille järjestettäviin tilaisuuksiin, opettajien seminaareihin ja hengellisiin kokouksiin, kyläläisten juhliin jne.

Alla linkkejä Rwentobon kuulumisiin:

20.3.2023 Lisää lapsia, lisää tiloja, lisää haasteita

19.1.2022  Jumalan ja lähimmäisten avulla – näin WSM selviytyi vaikeasta vuodesta. 

9.11.2021 Rwentobon koulu valmistuu uuteen alkuun

17.10. 2021 Ruoka-apupaketit Rwentobon koululaisille

8.7.2021   Ugandan tilanne heinäkuussa 2021

15.5.2021 Tyttöjen asuntola viimeistelyvaiheessa Rwentobossa.

9.3.2021   Ugandan koulut avautuvat jälleen

14.11. 2020  Rwentobon koulun uudet haasteet

14.11.2020  Terveisiä Ugandasta 11.11.2020

8.5.2020  Koronavirus koettelee myös Ugandaa

7.5.2020  Terveisiä Ugandasta 6.5.2020

19.10.2019 Rwentobon asuntolan rakentaminen on alkanut

Rwentobon koulun tukeminen Ratas ry:n kautta

Koululla on toimikunta, joka valitsee kummilapsiksi tietyillä kriteereillä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset, ensisijaisesti orvot ja yksinhuoltajien lapset, tai ne joiden perheissä on erityisongelmia tai lapsilla hyvin pitkä koulumatka. Kotona asuvat lapset joutuvat helposti jäämään pois koulusta tekemään työtä, kun koulua ei pidetä kovin tärkeänä eikä nähdä sen pidemmän tähtäimen merkitystä myös talouden kannalta.

Koulun pitkäjänteisen toiminnan turvaamiseksi Ratas onkin päivittänyt koulun tukimuotoja siten, että koulun työtä voi Ratas ry:n kautta tukea seuraavalla tavalla:

 1. Yksittäisin lahjoituksin koulun ajankohtaisiin tarpeisiin viite  6732
 2. Tulemalla kummiksi tietyn Rwentobon koulun oppilaalle, tukemalla hänen koulunkäyntiään ja rukoilemalla hänen puolestaan. Koulu lähettää kummille palautetta 2-3 kertaa vuodessa lapsen koulunkäynnistä. Kukin kummi saa oman henkilökohtaisen viitteen.
  Kummituen tavoitesumma on 35 e/kk lasta kohti (kummin tilanteen mukaan myös 25-35 e/kk on mahdollinen). Kummituki maksetaan kummin omalla henkilökohtaisella viitenumerolla.
  Tämä säännöllinen kummimaksu kattaa koulun perustavimmat lapsikohtaiset tarpeet (opetuksen, lämpimät ateriat, koulutarvikkeet jne.) ja takaa lapsen mahdillisuuden käydä koulua, kun hänen vanhempansa  tai huoltajansa ei sitä pysty maksamaan tai lapsella ei ole huoltajia.
  Mikäli kummi haluaa ja hänellä on siihen mahdollisuus, hän voi tukea myös majoitusta tarvitsevan lapsen mahdollisuutta asua koulun asuntolassa, josta koululla on isommat kustannukset aterioiden, asunlanhoitajan palkan jne. johdosta.  Majoittuvan lapsentuki on tällöin 15-20 e korkeampi.  Peruskummituki kuitenkin takaa kummioppilaan koulunkäynnin.
  Koulussa on kolme lastentarhaluokkaa: Baby class (kolmivuotiaat), Middle class  (nelivuotiaat) ja 5 vuotiaille Top class (viisivuotiaat). Kuusivuotiaina lapset siirtyvät peruskoulun ensimmäiselle luokalle. Viimeisellä, peruskoulun seitsemännellä luokalla, oppilaat osallistuvat valtakunnallisiin  päättökokeisiin, jolla on merkitystä jatkossa lapsen hakeutuessa toisen asteen koulutukseen. Tavoitteena on, että kummius voisi mahdollisuuksien mukaan toteutua koko koulunkäynnin ajan. Jos kuitenkin kummin elämäntilanne muuttuisi niin, että hän ei haluaisi  jatkaa kummina, voidaan lapselle pyrkiä etsimään uusi kummi.
 3. Koulua voi tukea myös ilmoittautumalla säännölliseksi yleistukijaksi. Tällöin tukee tarvitsevia oppilaita yhteisesti. Tukeminen toteutuu tällöin muuten kummituen tapaan, joko samalla tai itse valitulla tavoitesummalla, mutta ilman tiettyä nimettyä kummilasta. Säännöllinen yleistuki maksetaan Ratas ry:n tilin kautta viitteellä 7003.

Kaikki nämä tukimuodot ovat hyvin tärkeitä koulun akuutin sekä pitkäjänteisen työn turvaamiseksi ja täydentävät toisiaan. Ratas ry:n työ Suomessa toteutuu täysin vapaaehtoistyönä, ja saaduista varoista käytetään korkeintaan 6% välttämättömiin pankki- viestintä- ym. kuluihin kotimaassa.

Koulun tukijaksi voi mielellään tulla kaikilla em. tavoilla  myös yhteisesti , esim. ystävien, rukousryhmän tms. kanssa. Koulu lähettää n. kaksi kertaa  vuodessa palautteita oppilaiden sekä koulun kuulumisista ja koulunkäynnistä kaikille tukijoille jotka haluavat niitä vastaanottaa.

Ohessa kummikoulun tukemisen maksutiedot:

Maksun saaja: Ratas ry

Tilin numero: FI27 5723 0220 2482 10

Pankki: OKOYFIHH

Viitteet:

1) Rwentobon koulun ajankohtaiset tarpeet  Viite 6732

2) Säännöllinen yleistuki, viitteellä 7003

3) Kummit saavat oman henkilökohtaisen viitenumeron

Ratas ry:n rahankeräyslupa

Saaja: RaTas – Kristillisen tasa-arvon puolesta ry, Helsinki (2476037-0)

Myöntäjä: Poliisihallitus

Luvan numero RA/2022/453, 23.03.2022

Toimeenpanoalue: Koko maa poislukien Ahvenanmaa

 Mikäli haluat lisätietoa Ugandan koulutyöstä Ratas ry:n kautta, tai kertoa kiinnostuksestasi tukea Rwentobon koulua voit mielellään laittaa joko viestin Ratas ry:n kummityön sähköpostiin wsmkoulutyo(at)gmail.com   tai ottaa yhteyttä puhelimitse Ratas ry:n kummityön vapaaehtoistyöntekijöihin p. 0413114959.

 Lämmin kiitos kiinnostuksestasi Ugandan koulutyötä kohtaan!