SÄÄNNÖT

RaTas – Kristillisen tasa-arvon puolesta ry:n säännöt

1.
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on RaTas – Kristillisen tasa-arvon puolesta ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2.
Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on opettaa tasa-arvoiselta pohjalta lähtevää Raamatun tulkintaa ja pyrkiä elämään sitä todeksi omissa perheissämme, seurakunnissamme ja yhteisöissämme. Tavoitteena on, että vapautuisimme uskonnollisuuteen ja kulttuuriin liittyvistä epätasa-arvoisista ja rajoittavista nais- ja mieskuvista, jotta voisimme käyttää vapaasti lahjojamme. Yhdistys tukee myös evankeliumin levittämistä tasa-arvoisen ihmiskuvan pohjalta ja toimii yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta, seminaareja ja opintomatkoja voittoa tavoittelematta. Yhdistys tukee voittoa tavoittelematta ryhmätoimintaa, jossa opiskellaan ja etsitään tapoja kasvaa yhdistyksen tavoitteen mukaisessa tasa-arvoisessa elämäntavassa. Yhdistys julkaisee ja levittää voittoa tavoittelematta kristillistä kirjallisuutta, järjestön tarkoitusta esitteleviä esitteitä ja tiedotuslehteä, tallenteita ja ylläpitää omia internetsivuja. Yhdistys toimii yhteistyössä samoihin tavoitteisiin pyrkivien henkilöiden ja järjestöjen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Järjestöjä se tukee myös koulutuksellisesti ja taloudellisesti sekä osallistuu yhdistyksen tarkoitusta edistäviin hankkeisiin. Yhdistys toimii yhteistyössä Christians for Biblical Equality (CBE) nimisen järjestön kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys myy alansa julkaisuja, järjestää koulutustilaisuuksia, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, ja järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja myyjäisiä.

3.
Arvot

Yhdistyksen arvopohjana on käsitys Raamatusta Jumalan ilmoituksena ihmisille. Sen pohjalta uskomme, että Jumala antaa lahjojaan ja tehtäviään sukupuolesta riippumatta niin perheessä, seurakunnassa kuin yhteiskunnassakin. Uskomme, että Kristuksessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja haluamme toimia olemassa olevan eriarvoisuuden poistamiseksi. Yhdistys jakaa arvot CBE:n kanssa.

4.
Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

5.
Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6.
Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

7.
Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8.
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

9.
Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10.
Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11.
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

12.
Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13.
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt hyväksytty 4.10.2005 hallituksen kokouksessa.
Niitä on muokattu edelleen ja hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 25.11.2005.
Korjattu edelleen PRH:n ohjeiden mukaan 3/2006.
Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 6.4.2006.